Ski Park Osvětimany

Pravidla soutěže na Facebooku

Soutěž bude probíhat od 28. 1. 2021 do 11. 2. 2021.

Zúčastnit se můžete pouze jednou. Více vložených fotografií od jednoho uživatele nebude počítáno a bude se brát v potaz pouze první vložená fotografie.

Vyhlášení vítězů proběhne zde na webových stránkách Ski Parku Osvětimany. Odkaz bude zveřejněn také na Facebooku a to 13. 2. 2021.

Budou zde zveřejněny výherní fotografie. Výherce bude kontaktován skrze Facebook.

V případě, že vládní opatření neumožní lyžování v letošní sezóně, bude výhra přenositelná do nadcházející lyžařské sezóny. V takovém případě se výherci musí přihlásit sami v nadcházející lyžařské sezóně.

Do výherních cen, tedy ski passů není započítána vratná záloha jednotlivých ski passů. Tu je třeba uhradit. Výše zálohy je dle platného ceníku.

V případě zahájení letošní lyžařské sezóny jsou ski passy platné pouze do konce této sezóny.

 1. Pořadatelem facebookových soutěží je společnost O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o., IČ: 26965151, se sídlem Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno, vedená u krajského soudu v Brně, spisová značka C 48494/KSBR Krajský soud v Brně (dále jen „Pořadatel“)
 2. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Facebook nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku.
 3. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém profilu Ski Park Osvětimany, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.
 5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
 6. Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány společností O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o., IČ: 26965151, se sídlem Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno, jakožto správcem osobních údajů.
 7. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.
 8. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.
 9. Zveřejnění. Vítězové Soutěže budou osloveni Pořadatelem za účelem vyslovení souhlasu se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno Soutěžícího v médiích (vč. internetu), zejména na facebookových stránkách Ski Park Osvětimany. Zároveň budou vítězové Soutěže Pořadatelem vyzváni k poskytnutí souhlasu k zachycení a rozšiřování své podoby, zejména pokud se jedná o užití fotografie zaslané Účastníkem nebo pořízené Pořadatelem či pořízení / zveřejnění zvukového či zvukově-obrazového záznamu podle odst. 4.4 Podmínek v médiích (vč. Internetu). Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu 10 let. Pokud je tento souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).
 10. Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat Pořadatele
 11. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).
 12. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na Facebooku nebudou porušena prává třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.
 13. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti O.L.G.A.- S.K.I.- s.r.o.. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
 14. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.
 15. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.
 16. Výhra bude výherci předaná v areálu Ski Park Osvětimany.
 17. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

V Brně dne 25. 1. 2021